วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

“การทำประกันภัย” เป็นการเฉลี่ยความเสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราไปยังบุคคลอื่นด้วย “เบี้ยประกัน” จำนวนไม่มากนักเราก็จะได้รับความคุ้มครองทางการเงินเมื่อประสบภัย ซึ่งการประกันภัยในบ้านเราแบ่งออกเป็น... การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) คือ การประกันภัยที่ใช้ทรัพย์สิน วัตถุหรือความรับผิดเป็นเหตุให้เกิดการชดใช้เงินตามสัญญา เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัยประกันการโจรกรรม ฯลฯ

การประกันชีวิต (Life Insurance) คือ การประกันภัยที่อาศัยชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ อนามัยของผู้ทำประกันเป็นเหตุให้เกิดการชดใช้เงินตามสัญญา เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ฯลฯ
แต่ไม่ว่าเราจะทำประกันภัยในรูปแบบใดก็ตาม นอกจากเราจะมี “สิทธิ” ในการเรียกร้อง ค่าเสียหายตามกรมธรรม์แล้ว เรายังมี “หน้าที่” ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง คอยระแวดระวังไม่ก่อภัยขึ้นเอง รวมไปถึงการชำระเบี้ยตามกำหนดด้วย 

คุณทำ “หน้าที่” ครบถ้วนก่อนเรียกร้อง “สิทธิ” หรือเปล่า?