วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

เลือกบริษัทผู้รับประกันภัย... ดูปัจจัยอะไรบ้าง

หลักสำคัญในการเลือกผู้รับประกัน คือ “ความมั่นคงทางการเงินของผู้รับประกัน” เพื่อเป็นหลักประกัน ที่มั่นคงในยามที่ต้องประสบความสูญเสีย ผู้รับประกันภัยที่ดีต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีได้จากเบี้ยประกันที่เก็บรวบรวมไว้ รวมทั้งต้องจัดสรรเงินชดใช้เพื่อการบรรเทาความสูญเสียได้ตามสัญญาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที 


นอกจากนี้ ในปัจจุบันผู้รับประกันมีกรมธรรม์ประกันภัยแบบต่างๆ ให้เลือกมากมาย เราควรเลือกทำประกันภัยแบบที่จะได้รับประโยชน์ตรงตามความต้องการของตนเองมากที่สุดทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน สิทธิพิเศษในด้านอื่น การให้บริการของตัวแทนประกันภัยตลอดจนความสามารถในการเป็นตัวกลางเพื่อไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

   

เพื่อให้ได้บริษัทผู้รับประกันภัยที่ดีที่สุด เราควรหาข้อมูลบริษัทผู้รับประกันหลายๆ แห่งเพื่อเปรียบเทียบอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจฝากอนาคตของตนเองและสมาชิกในครอบครัวไว้กับผู้รับประกัน โดยข้อมูลสำคัญที่จะต้องเปรียบเทียบประกอบด้วย...    
ข้อมูลทางการเงิน ชื่อเสียงของบริษัท ประวัติการดำเนินงาน รูปแบบของกรมธรรม์    การให้บริการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมการประกันภัย    www.oic.or.th

ที่มา.http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1533&Itemid=1435